Students


Former Ph.D. Students


Khalid Zeineddine
Cheng Chen
Binnan Zhuang
Changxin Shi
Minguang Xu
Jieying Chen
Manish Agarwal
Junjik Bae
Wiroonsak Santipach
Jianwei Huang
Yakun Sun
Peijuan Liu
Chi Zhou
Weimin Xiao
Wayne Phoel
Gowri Rajappan
Rapeepat Ratasuk
Joon Bae Kim

Former Post-docs and Visiting Students


Eyal Beigman
Jarkko Kaleva (Univ. of Oulu)
Alexander Krebs (Technical Univ. Munich)
Thanh Nguyen
David Schmidt (TUM)
Maximilian Riemensberger (TUM)
Francisco Rubio (CTTC, Barcelona)
Daniel Ryan (Univ. of Sydney)
Matthew Peacock (Univ. of Sydney)
Yalin Sagduyu
Hongxia Shen
Graeme Woodward (Univ. of Sydney)